Diện tích:97 m²
Giá:75 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:17/07/2015
Diện tích:87 m²
Giá:76 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:17/07/2015
Diện tích:86 m²
Giá:24 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:05/09/2015
Diện tích:76 m²
Giá:24 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:05/09/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:05/09/2015
Diện tích:86 m²
Giá:24 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:05/09/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:-33000 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:05/09/2015
Diện tích:91 m²
Giá:24 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:05/09/2015
Diện tích:108 m²
Giá:24 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:05/09/2015
Diện tích:112 m²
Giá:24 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:05/09/2015
Diện tích:90 m²
Giá:22000 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:05/09/2015
Diện tích:86 m²
Giá:24 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:05/09/2015
Diện tích:90 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:05/09/2015
Diện tích:86 m²
Giá:24 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:05/09/2015
Diện tích:122 m²
Giá:11 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:05/09/2015
Diện tích:120 m²
Giá:333 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:05/09/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:05/09/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:05/09/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:05/09/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:05/09/2015
Diện tích:150 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:05/09/2015
Diện tích:68 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:05/09/2015
Diện tích:150 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:05/09/2015
Diện tích:68 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:05/09/2015
Diện tích:68 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:05/09/2015
Diện tích:50 m²
Giá:45 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:05/09/2015
Diện tích:35 m²
Giá:9 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:05/09/2015
Diện tích:3000 m²
Giá:65 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:05/09/2015