Diện tích:109 m²
Giá:36 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:14/04/2014
Diện tích:56 m²
Giá:5946 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:18/04/2015
Diện tích:150 m²
Giá:1433 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Bình Dương
Ngày:18/04/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:18/04/2015
Diện tích:150 m²
Giá:1433 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Bình Dương
Ngày:18/04/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:18/04/2015
Diện tích:88 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:18/04/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:18/04/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:18/04/2015
Diện tích:60 m²
Giá:21666 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:18/04/2015
Diện tích:94 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:18/04/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:18/04/2015
Diện tích:94 m²
Giá:37 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:18/04/2015
Diện tích:110 m²
Giá:31 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:18/04/2015
Diện tích:60 m²
Giá:8 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:18/04/2015
Diện tích:60 m²
Giá:8 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:18/04/2015
Diện tích:70 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:18/04/2015
Diện tích:50 m²
Giá:7 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:18/04/2015
Diện tích:60 m²
Giá:5.5 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:18/04/2015
Diện tích:280 m²
Giá:14 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:18/04/2015
Diện tích:200 m²
Giá:35 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:18/04/2015
Diện tích:155 m²
Giá:13 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:18/04/2015
Diện tích:62 m²
Giá:5.5 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:18/04/2015
Diện tích:93 m²
Giá:8.5 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:18/04/2015
Diện tích:400 m²
Giá:300 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:18/04/2015
Diện tích:60 m²
Giá:15 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:18/04/2015
Diện tích:60 m²
Giá:15 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:18/04/2015
Diện tích:60 m²
Giá:15 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:18/04/2015