Diện tích:109 m²
Giá:36 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:14/04/2014
Diện tích:100 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/01/2015
Diện tích:720 m²
Giá:3 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/01/2015
Diện tích:80.3 m²
Giá:14.5 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/01/2015
Diện tích:150 m²
Giá:30 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/01/2015
Diện tích:70 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/01/2015
Diện tích:73 m²
Giá:24 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/01/2015
Diện tích:70 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/01/2015
Diện tích:222 m²
Giá:20.5 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/01/2015
Diện tích:32 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/01/2015
Diện tích:9 m²
Giá:85 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/01/2015
Diện tích:80 m²
Giá:7.8 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:31/01/2015
Diện tích:61 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/01/2015
Diện tích:22 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/01/2015
Diện tích:45 m²
Giá:25 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/01/2015
Diện tích:72 m²
Giá:7.5 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/01/2015
Diện tích:0 m²
Giá:6.8 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/01/2015
Diện tích:0 m²
Giá:6 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/01/2015
Diện tích:98 m²
Giá:6.5 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/01/2015
Diện tích:60 m²
Giá:4 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/01/2015
Diện tích:56 m²
Giá:3 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/01/2015
Diện tích:56 m²
Giá:3 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/01/2015
Diện tích:80 m²
Giá:4 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hải Phòng
Ngày:31/01/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/01/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/01/2015
Diện tích:160 m²
Giá:8 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/01/2015
Diện tích:40 m²
Giá:6 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/01/2015
Diện tích:510 m²
Giá:40 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/01/2015