Diện tích:109 m²
Giá:36 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:14/04/2014
Diện tích:79 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/03/2015
Diện tích:100 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/03/2015
Diện tích:150 m²
Giá:2866 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Bình Dương
Ngày:31/03/2015
Diện tích:1200 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:31/03/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/03/2015
Diện tích:150 m²
Giá:2866 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Bình Dương
Ngày:31/03/2015
Diện tích:57 m²
Giá:17543 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/03/2015
Diện tích:57 m²
Giá:17543 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/03/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/03/2015
Diện tích:100 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/03/2015
Diện tích:100 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/03/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:-1380 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/03/2015
Diện tích:72 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/03/2015
Diện tích:73 m²
Giá:7.5 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/03/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/03/2015
Diện tích:50 m²
Giá:6 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/03/2015
Diện tích:120 m²
Giá:8.5 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/03/2015
Diện tích:87 m²
Giá:8 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/03/2015
Diện tích:100 m²
Giá:80 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:31/03/2015
Diện tích:100 m²
Giá:80 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:31/03/2015
Diện tích:270 m²
Giá:481 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:31/03/2015
Diện tích:158 m²
Giá:14 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/03/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/03/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/03/2015
Diện tích:65 m²
Giá:8.5 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/03/2015
Diện tích:38 m²
Giá:13 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/03/2015
Diện tích:120 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:31/03/2015