Diện tích:97 m²
Giá:75 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:17/07/2015
Diện tích:87 m²
Giá:76 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:17/07/2015
Diện tích:54 m²
Giá:16 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:04/07/2015
Diện tích:105 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/07/2015
Diện tích:36 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/07/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/07/2015
Diện tích:60 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/07/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:-32000 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/07/2015
Diện tích:57 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/07/2015
Diện tích:70 m²
Giá:7 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:30/07/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/07/2015
Diện tích:75 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/07/2015
Diện tích:155 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/07/2015
Diện tích:60 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/07/2015
Diện tích:80 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:06/07/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/07/2015
Diện tích:378 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/07/2015
Diện tích:378 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/07/2015
Diện tích:400 m²
Giá:45 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/07/2015
Diện tích:378 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/07/2015
Diện tích:96 m²
Giá:16 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/07/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/07/2015
Diện tích:400 m²
Giá:45 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/07/2015
Diện tích:378 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/07/2015
Diện tích:90 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/07/2015
Diện tích:90 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/07/2015
Diện tích:90 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:30/07/2015
Diện tích:80 m²
Giá:22 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:30/07/2015