Diện tích:97 m²
Giá:75 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:17/07/2015
Diện tích:87 m²
Giá:76 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:17/07/2015
Diện tích:40 m²
Giá:12 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:09/10/2015
Diện tích:40 m²
Giá:12 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:09/10/2015
Diện tích:40 m²
Giá:12 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:09/10/2015
Diện tích:40 m²
Giá:12 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:08/10/2015
Diện tích:120 m²
Giá:5 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:08/10/2015
Diện tích:120 m²
Giá:5 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:08/10/2015
Diện tích:120 m²
Giá:5 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:08/10/2015
Diện tích:87 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:08/10/2015
Diện tích:50 m²
Giá:6000 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:08/10/2015
Diện tích:87 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:08/10/2015
Diện tích:87 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:08/10/2015
Diện tích:50 m²
Giá:6000 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:08/10/2015
Diện tích:-165 m²
Giá:115 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:08/10/2015
Diện tích:-165 m²
Giá:115 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:08/10/2015
Diện tích:-165 m²
Giá:115 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:08/10/2015
Diện tích:-50 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:08/10/2015
Diện tích:-50 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:08/10/2015
Diện tích:-50 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:08/10/2015
Diện tích:80 m²
Giá:68 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:08/10/2015
Diện tích:1600 m²
Giá:460 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:08/10/2015
Diện tích:55 m²
Giá:54 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:08/10/2015
Diện tích:55 m²
Giá:54 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:08/10/2015
Diện tích:55 m²
Giá:54 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:08/10/2015
Diện tích:80 m²
Giá:68 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:08/10/2015
Diện tích:80 m²
Giá:68 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:08/10/2015
Diện tích:100 m²
Giá:10000 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Đà Nẵng
Ngày:08/10/2015