Diện tích:109 m²
Giá:36 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:14/04/2014
Diện tích:120 m²
Giá:52 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Đà Nẵng
Ngày:04/03/2015
Diện tích:300 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Bình Dương
Ngày:04/03/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:04/03/2015
Diện tích:50 m²
Giá:20 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:96 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:244 m²
Giá:44 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:04/03/2015
Diện tích:244 m²
Giá:40 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:04/03/2015
Diện tích:78 m²
Giá:50 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:78 m²
Giá:26923 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:78 m²
Giá:26923 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:78 m²
Giá:14743 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:78 m²
Giá:14743 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:60 m²
Giá:21500 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:112 m²
Giá:6 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:135 m²
Giá:155 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:04/03/2015
Diện tích:135 m²
Giá:155 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:04/03/2015
Diện tích:114 m²
Giá:210 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:04/03/2015
Diện tích:114 m²
Giá:210 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:04/03/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:04/03/2015
Diện tích:114 m²
Giá:210 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:04/03/2015
Diện tích:114 m²
Giá:210 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:04/03/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:04/03/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:-14000 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:04/03/2015
Diện tích:114 m²
Giá:210 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:04/03/2015
Diện tích:114 m²
Giá:210 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:04/03/2015
Diện tích:50 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/03/2015
Diện tích:114 m²
Giá:210 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:04/03/2015