Diện tích:109 m²
Giá:36 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:14/04/2014
Diện tích:74 m²
Giá:22972 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:26/05/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:25/05/2015
Diện tích:70 m²
Giá:342 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:25/05/2015
Diện tích:70 m²
Giá:342 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:25/05/2015
Diện tích:50 m²
Giá:34000 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:25/05/2015
Diện tích:50 m²
Giá:34000 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:25/05/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:25/05/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:25/05/2015
Diện tích:100 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:25/05/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:25/05/2015
Diện tích:30 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:25/05/2015
Diện tích:124 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:25/05/2015
Diện tích:70 m²
Giá:50 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:25/05/2015
Diện tích:60 m²
Giá:166 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:25/05/2015
Diện tích:60 m²
Giá:166 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:25/05/2015
Diện tích:30 m²
Giá:3 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:25/05/2015
Diện tích:20 m²
Giá:2 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:25/05/2015
Diện tích:60 m²
Giá:6 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:25/05/2015
Diện tích:12 m²
Giá:3 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:25/05/2015
Diện tích:60 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:25/05/2015
Diện tích:115 m²
Giá:10 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:25/05/2015
Diện tích:89 m²
Giá:12 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:25/05/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:25/05/2015
Diện tích:108 m²
Giá:13.5 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:25/05/2015
Diện tích:160 m²
Giá:16 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:25/05/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:25/05/2015
Diện tích:1200 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:25/05/2015