Diện tích:200 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:19/11/2015
Diện tích:97 m²
Giá:75 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:17/07/2015
Diện tích:87 m²
Giá:76 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:17/07/2015
Diện tích:80 m²
Giá:22500 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:29/11/2015
Diện tích:80 m²
Giá:22500 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:29/11/2015
Diện tích:80 m²
Giá:22500 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:29/11/2015
Diện tích:100 m²
Giá:16 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:29/11/2015
Diện tích:100 m²
Giá:16 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:29/11/2015
Diện tích:100 m²
Giá:16 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:29/11/2015
Diện tích:100 m²
Giá:19 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:29/11/2015
Diện tích:100 m²
Giá:19 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:29/11/2015
Diện tích:100 m²
Giá:19 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:29/11/2015
Diện tích:60 m²
Giá:20000 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/11/2015
Diện tích:60 m²
Giá:20000 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:29/11/2015
Diện tích:0 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:18/11/2015
Diện tích:100 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/11/2015
Diện tích:100 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/11/2015
Diện tích:100 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/11/2015
Diện tích:51 m²
Giá:6 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/11/2015
Diện tích:100 m²
Giá:15 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/11/2015
Diện tích:120 m²
Giá:4 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Nghệ An
Ngày:28/11/2015
Diện tích:25 m²
Giá:2 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:28/11/2015
Diện tích:66.5 m²
Giá:60000 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/11/2015
Diện tích:50 m²
Giá:8.5 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/11/2015
Diện tích:6000 m²
Giá:100 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Vĩnh Phúc
Ngày:28/11/2015
Diện tích:60 m²
Giá:12 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/11/2015
Diện tích:128 m²
Giá:18 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/11/2015
Diện tích:129 m²
Giá:17 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:28/11/2015