Diện tích:54 m²
Giá:16 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:04/07/2015
Diện tích:105 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/07/2015
Diện tích:36 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/07/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/07/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/07/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/07/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/07/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/07/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/07/2015
Diện tích:300 m²
Giá:1833 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Bình Dương
Ngày:07/07/2015
Diện tích:450 m²
Giá:600 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Bình Dương
Ngày:07/07/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/07/2015
Diện tích:-1 m²
Giá:1 (triệu/m²)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/07/2015
Diện tích:270 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:07/07/2015
Diện tích:80 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:06/07/2015
Diện tích:90 m²
Giá:10 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/07/2015
Diện tích:90 m²
Giá:6 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:04/07/2015
Diện tích:250 m²
Giá:7 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/07/2015
Diện tích:18 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:07/07/2015
Diện tích:27 m²
Giá:96 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:07/07/2015
Diện tích:27 m²
Giá:96 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:07/07/2015
Diện tích:200 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/07/2015
Diện tích:65 m²
Giá:69 (triệu/tháng)
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/07/2015
Diện tích:35 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/07/2015
Diện tích:700 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:07/07/2015
Diện tích:700 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:TP. HCM
Ngày:07/07/2015
Diện tích:50 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Hà Nội
Ngày:07/07/2015
Diện tích:1000 m²
Giá:Thỏa thuận
Tỉnh/thành:Vĩnh Phúc
Ngày:07/07/2015